суббота, 1 марта 2014 г.

Пропозиції бібліотекарів освітніх закладів Міністру освіти і науки України.

Текст Л. А. Поперечної, головного редактора журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», голова Славутицької асоціації шкільних бібліотекарів,відмінника освіти України
Можна прибрати слова шкільної та загальноосвітньої, а залишити навчальних закладів, погоджуюсь з кожним рядком.
27 лютого 2014 року Верховна Рада України призначила Міністром освіти і науки України Сергія Квіта. Працівники освітянських бібліотек покладають великі надії на позитивні системні зміни, зокрема й у підходах до формування державної політики реформування бібліотечних установ освітянської галузі.

У сфері впливу Міністерства освіти і науки України перебуває значна кількість бібліотек: загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І–ІІ та ІІІ–ІV р. а. Однак в Україні відсутня будь-яка офіційна та достовірна інформація щодо їх кількості, умов функціонування, кадрового та інформаційного потенціалу, а також їхніх потреб. Це свідчення того, що впродовж багатьох попередніх років Міністерство освіти і науки України фактично ігнорувало вимоги ст. 24 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» щодо державного керівництва підвідомчими йому бібліотеками.

З огляду на означене вище бібліотекарі освітянських бібліотек вносять на розгляд Міністра освіти і науки України Сергія Квіта такі пропозиції:

1. Переглянути державні освітні стандарти з метою внесення змін, що стосуються формування медіа- та інформаційної грамотності учнів.

2. Унести зміни до Закону «Про загальну середню освіту» щодо вимог до бібліотечно-інформаційного та ресурсного забезпечення освіти різних рівнів, статусу шкільної бібліотеки та бібліотечних працівників, які в них працюють.

3. Ужити заходів щодо актуалізації бібліотечно-бібліографічного напряму позашкільної освіти, передбаченого Законом України «Про позашкільну освіту», надати бібліотекам освітніх установ право реалізації навчальних програм із медіа- та інформаційно-бібліотечної грамотності, культури читання.

4. Сформувати в складі Міністерства освіти і науки України структурний підрозділ для забезпечення державної підтримки освітянських, зокрема шкільних, бібліотек; запровадити систему статистичної звітності бібліотек загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І–ІІ та ІІІ–ІV р. а.; з метою забезпечення реального впливу на формування Міністерством освіти і науки України політики у сфері бібліотечної справи сприяти створенню при Міністерстві громадської ради освітянських бібліотек.

5. Здійснити моніторинг реального стану функціонування бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, за його результатами розробити програму заходів із модернізації цих бібліотек відповідно до потреб сучасної школи з інформаційно-ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу.

6. Забезпечити фінансування витрат на поповнення фондів шкільних бібліотек, окрім підручників, художньою літературою, літературою для додаткового читання, електронними та періодичними виданнями.

7. Напрацювати нові підходи до системи підручникотворення, надання грифів, управління бібліотечними фондами навчальної літератури, що видаються за кошти державного бюджету: формування замовлення, централізованого обліку (електронного) і використання.

8. Урегулювати, відповідно до міжнародних стандартів, порядок використання у навчально-виховному процесі навчальних видань, знявши необґрунтовані обмеження.

 Ваше мнение коллеги? Библиотеки вузов 1-2 уровня аккредитации  совсем заброшены. Такое впечатление, что в министерстве никто ничего не читает и не обращает внимания. Никто не учитывает, что в колледжах сочетается программа старших классов школы и первых курсов вузов. 
Элементарный пример, недавняя "ІНСТРУКЦІЯ про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації" П.8 "Перед початком навчального року бібліотекар видає підручники і навчальні посібники класним керівникам ..... вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації під їх особистий підпис". Наше методобъединение по пунктам расписало в обсуждении инструкции индивидуальный учет и особенности выдачи. Ничего не учли. Представьте себе в любом вузе выдачу учебников на куратора группы. :(((((  В нашей библиотеке ИРБИС установлен, планирую штрих-кодирование и электронную выдачу, а они добавляют групповой учет и формы карточек, отдельной книги учета и т.д., такое впечатление, что люди застряли  даже не в прошлом, а в позапрошлом веке. 

Перевод на русский язык.
Текст Л. А. Поперечной, главного редактора журнала «Школьный библиотечно- информационный центр», председателя  ассоциации школьных библиотекарей г. Славутича, отличника образования Украины
Можно убрать слова школьной и общеобразовательной, а оставить учебных заведений, согласна с каждой строкой .
27 февраля 2014 Верховная Рада Украины назначила Министром образования и науки Украины Сергей Квита . Работники образовательных библиотек возлагают большие надежды на положительные системные изменения, в том числе и в подходах к формированию государственной политики реформирования библиотечных учреждений сферы образования .
В сфере влияния Министерства образования и науки Украины находится значительное количество библиотек: общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических учебных заведений, высших учебных заведений I-II и III-IV у. а . Однако в Украине отсутствует какая-либо официальная и достоверная информация относительно их количества, условий функционирования, кадрового и информационного потенциала, а также их потребностей . Это свидетельство того, что на протяжении многих предыдущих лет Министерство образования и науки Украины фактически игнорировало требования ст. 24 Закона Украины «О библиотеках и библиотечном деле» относительно государственного руководства подведомственными ему библиотеками.
Учитывая отмеченное выше, библиотекари образовательных библиотек вносят на рассмотрение Министра образования и науки Украины Сергея Квита такие предложения:
1. Пересмотреть государственные образовательные стандарты с целью внесения изменений, касающихся формирования медиа- и информационной грамотности учащихся .
2. Внести изменения в Закон « Об общем среднем образовании» относительно требований к библиотечно - информационному и ресурсному обеспечению образования различных уровней статуса школьной библиотеки и библиотечных работников, которые в них работают .
3.Принять меры по актуализации библиотечно - библиографического направления внешкольного образования , предусмотренного Законом Украины « О внешкольном образовании», предоставить библиотекам образовательных учреждений право реализации учебных программ по медиа- и информационно - библиотечной грамотности , культуры чтения.
4.Сформировать в составе Министерства образования и науки Украины структурное подразделение для обеспечения государственной поддержки образовательных, в частности школьных библиотек; внедрить систему статистической отчетности библиотек общеобразовательных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений , высших учебных заведений I-II и III-IV уровней аккредитации, с целью обеспечения реального влияния на формирование Министерством образования и науки Украины политики в сфере библиотечного дела, способствовать созданию при Министерстве общественного совета образовательных библиотек.
5.Осуществить мониторинг реального состояния функционирования библиотек общеобразовательных учебных заведений , по его результатам разработать программу мероприятий по модернизации этих библиотек в соответствии с потребностями современной школы  с информационно - ресурсным  обеспечением учебно - воспитательного процесса . 
6.Обеспечить финансирование расходов на пополнение фондов школьных библиотек , кроме учебников, художественной литературой, литературой для дополнительного чтения, электронными и периодическими изданиями.
7.Наработать новые подходы к системе учебников,  предоставления грифов, управлению библиотечными фондами учебной литературы, издаваемой за средства государственного бюджета: формирование заказа, централизованного учета ( электронного ) и использования.
8.Урегулировать в соответствии с международными стандартами , порядок использования в учебно - воспитательном процессе учебных изданий , сняв необоснованные ограничения.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Вас может заинтересовать

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...